0

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Společnost Advent-Orion, spol. s r. o., se sídlem Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6-Sedlec, IČ: 493 568 52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C19886 (dále jen jako „Advent-Orion“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Správce osobních údajů

Pokud jste zákazníkem Advent-Orionu, osobou navštěvující webové stránky Advent-Orionu, osobou v mailingové databázi Advent-Orionu a nebo jinak jednáte s Advent-Orionem (např. v souvislosti se zřízením konsignačního skladu společnosti Advent-Orion), je správcem Vašich osobních údajů Advent-Orion. 

Advent-Orion jako správce Vašich osobních údajů můžete kontaktovat:

Jelikož nám zákon tuto povinnost neukládá, v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme. 

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených knih).  

Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi a našimi regionálními obchodními zástupci, a to pro účely plnění smlouvy. 

K údajům o návštěvnících našich webových stránek a zákaznících E-shopu má přístup také společnost, která spravuje naše webové stránky a E-shop. 

Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU. 

S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou námi správně zpracovávány, můžete se obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom 

Právo na přístup k osobním údajům Vám umožňuje, abyste nás požádali, abychom

Právo na přístup k osobním údajům platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc. 
 

Své požadavky v souvislosti s ochranou osobních údajů, případně i žádost o přístup k osobním údajům můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti. 

O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 
Žádost a její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu datového nosiče, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.